ముగించు

వియుక్త వ్యయం ఘట్కేసర్ మునిసిపాలిటీ

i. నాన్ ప్లాన్ గ్రాంట్స్

అబ్స్ట్రాక్ట్ వ్యయం
Sl. No. ఖర్చు హెడ్ F.Y.2018-19 కోసం వాస్తవ ఆదాయం F.Y.2019-20 కోసం బడ్జెట్ అంచనాలు 31-01-2020 నాటికి వాస్తవ వ్యయం F.Y.2019-20 కోసం సవరించిన బడ్జెట్ అంచనాలు F.Y.2020-21 కోసం బడ్జెట్ అంచనాలు
I. మునిసిపల్ రెవెన్యూ – ఛార్జీలు / నిర్వహణ వ్యయం
ఎ. వసూలు చేసిన వ్యయం
1 వేతనాలు మరియు జీతాలు 77.06 217.50 163.96 247.00 253.00
2 పారిశుద్ధ్య నిర్వహణ వ్యయం

2.44 33.00 20.85 85.10 118.65
3 విద్యుత్ ఛార్జీలు 15.07 0.35 33.89 133.60 134.50
4 రుణ తిరిగి చెల్లింపులు 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
5 గ్రీన్ బడ్జెట్ వ్యయం (10%) 0.00 163.00 27.02 97.53 142.09
మొత్తం(1+2+3+4+5) 94.57 413.85 245.72 563.72 648.24
B. ఇతర నిర్వహణ వ్యయం
1 ఇంజనీరింగ్ విభాగం నిర్వహణ వ్యయం 8.34 154.00 23.20 133.00 244.00
2 సాధారణ పరిపాలన వ్యయం 5.61 107.30 16.53 62.53 119.25
3 పట్టణ ప్రణాళిక విభాగం ఖర్చు 0.00 14.00 0.00 14.00 28.00
మొత్తం(1+2+3) 13.95 275.30 39.73 209.60 391.25
108.52 689.15 285.45 772.83 1039.49
II. మునిసిపల్ రెవెన్యూ – మూలధన వ్యయం
c 1/3 వ బ్యాలెన్స్ బడ్జెట్ వ్యయం 0.00 0.00 0.00 67.49 110.47
d ప్రజా సౌకర్యాల ఖర్చు 0.00 0.00 0.00 26.00 105.00
E వార్డ్ వైజ్ వర్క్ ఖర్చు 0.00 115.0 105.92 279.49 398.47
మొత్తం (C+D+E) 0.00 115.00 105.92 279.49 398.47
గ్రాండ్ టోటల్ (MGF – ఛార్జ్డ్, మెయింటెనెన్స్ & క్యాపిటల్) 108.52 804.15 391.37 1052.32 1437.96
III. డిపాజిట్లు మరియు రుణాలు
F డిపాజిట్లు మరియు రుణాలు 17.48 75.30 0.00 52.51 59.21
Total 17.48 75.30 0.00 52.51 59.21
IV. మూలధన ప్రాజెక్ట్ నిధులు
0.00 350.00 0.00 35.00 60.00
ii.ప్రణాళిక నిధులు 0.00 70.00 0.00 65.68 314.08
iii.ఇతర గ్రాంట్లు 0.00 0.00 0.00 18.00 0.00
Total (i+ii+iii) 0.00 420.00 0.00 118.68 374.08
సంపూర్ణ మొత్తము(I+II+III+IV) 126.00 1299.00 391.37 1223.51 1871.25