ముగించు

లేబర్

  1. తెలంగాణ బిల్డింగ్ మరియు ఇతర నిర్మాణ కార్మికుల చట్టం:

26 జనవరి, 2022 వరకు నమోదు చేసుకున్న నిర్మాణ కార్మికుల లబ్ధిదారులకు బోర్డు ఈ పథకాలను అమలు చేస్తోంది, ఈ క్రింది మొత్తం లబ్ధిదారులకు 1019 మొత్తం రూ.5,38,21,788/- పంపిణీ చేయబడింది:

క్రమ సంఖ్య

పథకం పేరు.

లబ్ధిదారుల

మొత్తం (రూ.)

1

ప్రమాద మరణం

16

96,00,000/-

2

 సహజ మరణం

216

1,98,40,000/-

3

అంత్యక్రియల ఖర్చులు

235

69,82,622/-

4

ప్రసూతి ప్రయోజనం

379

1,21,93,306/-

5

వివాహ బహుమతి

164

49,01,860/-

6

నమోదు కాని ప్రమాద మరణం

    (పని స్థలంలో)

05

2,50,000/-

7

ఆసుపత్రిలో చేరడం

04

54,000/-

 

మొత్తం   

1019

5,38,21,788/-

 

  1. తెలంగాణ కార్మిక సంక్షేమ నిధి చట్టం:

బోర్డు 26 జనవరి, 2022 వరకు దుకాణం & స్థాపన కార్మికుల లబ్ధిదారులకు పథకాలను అమలు చేస్తోంది, ఈ క్రింది విధంగా మొత్తం 130 లబ్ధిదారులకు మొత్తం 4,11,000/- పంపిణీ చేయబడింది.

క్రమ సంఖ్య

పథకం పేరు.

లబ్ధిదారుల

మొత్తం (రూ.)

1

ప్రమాద మరణం

01

30,000/-

2

సహజ మరణం

13

1,30,000/-

3

అంత్యక్రియల ఖర్చులు

12

60,000/-

4

వివాహ బహుమతి

06

60,000/-

5

స్కాలర్‌షిప్

98

1,31,000/-

 

మొత్తం

130

4,11,000/-