ముగించు

ప్రజా ప్రతినిధులు

ఎన్నుకోబడిన ఎంపీల వివరాలు
క్రమసంఖ్య డిజైనర్ పేరు హోదా సంప్రదింపు సంఖ్య పీఎ పేరు సంప్రదింపు సంఖ్య
           
ఎన్నుకోబడిన ఎమ్మెల్సీ యొక్క వివరాలు
క్రమసంఖ్య డిజైనర్ పేరు హోదా సంప్రదింపు సంఖ్య పీఎ పేరు సంప్రదింపు సంఖ్య
           
           
           
           
ఎన్నికైన ఎమ్మెల్యేల వివరాలు
క్రమసంఖ్య డిజైనర్ పేరు హోదా సంప్రదింపు సంఖ్య పీఎ పేరు సంప్రదింపు సంఖ్య