ముగించు

జనాభా

జనాభా census- 2011 ప్రకారము
క్రమ సంఖ్య అంశం యూనిట్ సంవత్సరం జిల్లా
1 మొత్తం జనాభా Nos. 2011 జనాభా లెక్కలు 24,40,073
2 పురుషులు Nos. 2011 జనాభా లెక్కలు 12,46,666
3 మహిళలు Nos. 2011 జనాభా లెక్కలు 11,93,407
4 పట్టణ జనాభా Nos. 2011 జనాభా లెక్కలు 22,30,245
5 గ్రామీణ జనాభా Nos. 2011 జనాభా లెక్కలు 2,09,828