ముగించు

గ్రామీణ స్థానిక సంస్థలు

స్టేట్ వైస్ యాన్యువల్ బడ్జెట్ ప్లాన్ యొక్క వివరాలు
మేడ్చల్- మల్కజ్గిరి జిల్లా
S.NO మండల్ పేరు గ్రామ పంచాయతీ సంఖ్య ఆదాయం వ్యయం
పన్నులు పన్నులు లేవు SFC FFC మొత్తం  ఛార్జ్డ్ వ్యయం
సాలరీలు గ్రీన్ బడ్జెట్ CC ఛార్జీల చెల్లింపు  ట్రాక్టర్ యొక్క సేకరణ/
ట్రాలీ/
ట్రెయిలర్
మొత్తం
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
1 ఘట్కేసర్ 11 29540440 5623442 5365859 12084397 51510042 20755771 5151904 10261414    
2 కీసర 10 27512146 5260000 1347659 31843587 2856000 1345000 70164392 7863884 7005330 5178624
3 మేడ్చల్ 17 40035715 6594525 954288 24738731 1813000 26188577 93302331 7083 8388647 6994475
4 MC పల్లి 13 8578906 5430000 14845021 15790551 947000 816095 46232573   2605581 2110147
5 షమీర్‌పేట 10 18835424 2901853 294156 8704125 2330116 6595515 30163821   2725602 2987320
మొత్తం 61 124502635 25809825 22806989 93161398 59456166 55700967 245015031   20725172 17270579