ముగించు

కాంట్రాక్ట్ ప్రాతిపదికన NHM ప్రోగ్రామ్ కింద స్టాఫ్ నర్స్ బస్తిదవఖానా యొక్క తాత్కాలిక జాబితా

ప్రచురణ తేది : 24/01/2023

కాంట్రాక్ట్ ప్రాతిపదికన NHM ప్రోగ్రామ్ కింద స్టాఫ్ నర్స్ బస్తిదవఖానా యొక్క తాత్కాలిక జాబితా ,

జిల్లా వైద్య మరియు ఆరోగ్య కార్యాలయం, మేడ్చల్-మల్కగిరి

Staff Nurse – Provisional list- Basthidawakhana