ముగించు

ఎన్నికల శిక్షణా సామగ్రి

2023 శాసనసభ ఎన్నికలకు ఎన్నికల శిక్షణా సామగ్రి:

POs Training-Medchal

ELECTIONS – 2023 PROCEDURE

CHECKLIST FOR PRESIDING OFFICER 2023

Learning Module for MCC Teams

ETPBS

Dos and Don’ts for Presiding officer