ముగించు

అక్షరాస్యత శాతం

అక్షరాస్యులు
Sl.No అంశం యూనిట్ సంవత్సరం జిల్లా
1 మొత్తం జనాభా Nos 2011 సెన్సెస్ 1777688
2 పురుషులు Nos 2011 సెన్సెస్ 961188
3 మహిళలు Nos 2011 సెన్సెస్ 816500

 

అక్షరాశ్యత శాతం census-2011  ప్రకారం
Sl.No అంశం యూనిట్ సంవత్సరం జిల్లా
1 మొత్తం జనాభా % 2011 సెన్సెస్ 82.49
2 పురుషులు % 2011 సెన్సెస్ 87.44
3 మహిళలు % 2011 సెన్సెస్ 77.34